Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุด้อยโอกาส

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ โดยนายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ มอบหมายให้นายไพบูลย์ ไกรษรวงค์ และนายประเวช ไชยฮาด รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุด้อยโอกาส คือนางลำใย รองซอง บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงเครือ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงที่อยู่อาศัยครอบครัวผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ตามโครงการ ๑ ตำบลซ่อม ๑ ตำบลสร้างสานพลังประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

....................................................................................................................................

ผู้บริหาร

t 001 Copy
http://www.nattawantour.com/user_img/65.jpg


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ปี พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ

ราคาน้ำมันวันนี้


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
109 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0 4275 4021

ติดต่อหน่วยงานภายใน

0  4275  4021-ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล
0  4275  4021-ต่อ 22 กองคลัง
0  4275  4021-ต่อ 32 กองช่าง
0  4275  4021-ต่อ 42 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0  4275  4021-ต่อ 52 กองการศึกษา
0  4275  4021- กองสวัสดิการสังคม
0  4275  4021- กองส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ