Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
๒.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗(เพิ่มเติม)
๓.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
๔.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
๕.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

๖.รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๗.รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๘.รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๙.รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๐(ไตรมาส ๑)
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๐(ไตรมาส ๒)
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๐(ไตรมาส ๓)
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๐(ไตรมาส ๔)

๑๐.รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (สขร.๑)
๑๑.รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (สขร.๑)
๑๒.รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (สขร.๑)
๑๓.รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สขร.๑)


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
109 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0 4275 4021

ติดต่อหน่วยงานภายใน

0  4275  4021-ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล
0  4275  4021-ต่อ 22 กองคลัง
0  4275  4021-ต่อ 32 กองช่าง
0  4275  4021-ต่อ 42 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0  4275  4021-ต่อ 52 กองการศึกษา
0  4275  4021- กองสวัสดิการสังคม
0  4275  4021- กองส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ