Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ

บ่อหมักแก๊สชีวภาพ

 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลเชียงเครือ

ปุ๋ยหมักในท่อซีเมนต์

หนอนแมลงปีกแข็ง

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ปุ๋ยไส้เดือน

ดอกไม้นี้ใส่ในสิงประดิษฐ์

 


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
109 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0 4275 4021

ติดต่อหน่วยงานภายใน

0  4275  4021-ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล
0  4275  4021-ต่อ 22 กองคลัง
0  4275  4021-ต่อ 32 กองช่าง
0  4275  4021-ต่อ 42 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0  4275  4021-ต่อ 52 กองการศึกษา
0  4275  4021- กองสวัสดิการสังคม
0  4275  4021- กองส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ