Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การแจ้งย้ายออก

การแจ้งย้ายออก

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

     1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

     2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ไปแจ้งย้าย

     3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     4. รายละเอียดสถานที่ที่จะย้ายไป

     5. หนังสือมอบหมาย จากเจ้าบ้านในกรณีที่เจ้าบ้านมิได้มาทำการแจ้งย้ายออกเอง

     6. กรณีถูกย้ายออกไปโดยไม่ทราบที่อยู่ บ้านรื้อถอน บ้านไฟไหม้ ให้มาดำเนินการย้ายด้วย
 

การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

     - (สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน ) เนื่องจากลงรายการผิดพลาดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

     - ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่

     - สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้านที่ต้องการแก้ไข

     - เอกสารอ้างอิง เช่น ทะเบียนบ้านฉบับ 2490,2499,2515,2526 ใบสำคัญในการสมรส บัตรประจำตัว ประชาชน,หลักฐานการศึกษา,หลักฐานทางทหาร,ใบสำคัญการ

เปลี่ยนชื่อ-สกุลฯ

      กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง ให้นำพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำประกอบ

เช่น เจ้าบ้าน บิดา มารดา ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านผู้มีฐานะมั่นคงมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
109 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0 4275 4021

ติดต่อหน่วยงานภายใน

0  4275  4021-ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล
0  4275  4021-ต่อ 22 กองคลัง
0  4275  4021-ต่อ 32 กองช่าง
0  4275  4021-ต่อ 42 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0  4275  4021-ต่อ 52 กองการศึกษา
0  4275  4021- กองสวัสดิการสังคม
0  4275  4021- กองส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ