Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การแจ้งย้ายเข้า

การแจ้งย้ายเข้า

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

     1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

     2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ไปแจ้งย้าย

     3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ต้องการแจ้งย้าย

     4.ใบแจ้งย้ายที่อยู่ทั้งสองตอนให้เจ้าบ้านลงชื่อในช่องเจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้าทั้ง 2 ตอน

     5. กรณีผู้ไปแจ้งย้ายเข้าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องมีหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านให้

ไปดำเนินการแทนเพิ่มอีกฉบับหนึ่ง

     6.ในกรณีมีบุคคลที่ย้ายเข้าเป็นคนต่างด้าว จะต้องไปแจ้งย้ายต่างด้าวที่สถานีตำรวจ

ท้องที่ย้ายเข้าก่อน

     7.ในกรณีบุคคลที่จะย้ายเข้า และต้องการเป็นเจ้าบ้าน ต้องนำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครอง เช่น สัญญาซื้อขาย หากไม่มาดำเนินการเองต้องมีหนังสือมอบหมายให้ย้ายเข้ามาดำเนินการแทน

การแจ้งย้ายปลายทาง

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

     1. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านที่จะเข้าไปอยู่ใหม่

     2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย

     3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ย้ายเข้า

     4. หนังสือมอบหมายและหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า

     5 .ผู้แจ้งย้ายเข้าต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง

****เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท****


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
109 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0 4275 4021

ติดต่อหน่วยงานภายใน

0  4275  4021-ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล
0  4275  4021-ต่อ 22 กองคลัง
0  4275  4021-ต่อ 32 กองช่าง
0  4275  4021-ต่อ 42 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0  4275  4021-ต่อ 52 กองการศึกษา
0  4275  4021- กองสวัสดิการสังคม
0  4275  4021- กองส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ