Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การแจ้งตาย

การแจ้งตาย

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง

     1. หนังสือการรับรองการตาย

     2. กรณีที่เป็นผู้ตายผิดธรรมชาติ เช่นอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรมฯให้นำหลักฐาน ใบรับแจ้งจากตำรวจท้องที่ หรือใบรายงานชันสูตรศพจากโรงพยาบาล มาแสดง

     3. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคน ต่างด้าวของผู้ตาย กรณีผู้ตายเข้าเมืองชั่วคราวนำหนังสือเดินทางมาแสดงด้วย

     4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้แจ้ง และ ของเจ้าบ้าน

     5. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน

การแจ้งตายนอกราชอาณาจักร

       ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ถ้าไม่มีให้ขอหลักฐานการตายที่ออกให้โดย รัฐบาลของประเทศนั้นซึ่งเป็นภาษาไทย กระทรวงการต่างประเทศ รับรองความถูกต้องให้ใช้เป็นหลักฐานแทนมรณบัตรได้

***การขอเคลื่อนย้ายศพ หรือเปลี่ยนแปลงการจัดการจากที่แจ้งไว้เดิม ศพอยู่ท้องที่ใดให้แจ้งอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่นั้น


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
109 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0 4275 4021

ติดต่อหน่วยงานภายใน

0  4275  4021-ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล
0  4275  4021-ต่อ 22 กองคลัง
0  4275  4021-ต่อ 32 กองช่าง
0  4275  4021-ต่อ 42 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0  4275  4021-ต่อ 52 กองการศึกษา
0  4275  4021- กองสวัสดิการสังคม
0  4275  4021- กองส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ