Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

คณะผู้บริหาร

                                          

                                                         

                                          นายชัยสุริรมย์
                                       นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ

 
นายไพรบูลย์ ไกรศรวงค์                                                   นายประเวช ไชยฮาด
   รองนายกเทศมนตรี                                                        รองนายกเทศมนตรี
 

                                                                        

นายวรวิทย์ วภักดิ์เพชร                                                      นายดานัยกร พรมพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                     เลขานุการเทศมนตรี

 


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
109 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0 4275 4021

ติดต่อหน่วยงานภายใน

0  4275  4021-ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล
0  4275  4021-ต่อ 22 กองคลัง
0  4275  4021-ต่อ 32 กองช่าง
0  4275  4021-ต่อ 42 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0  4275  4021-ต่อ 52 กองการศึกษา
0  4275  4021- กองสวัสดิการสังคม
0  4275  4021- กองส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ