Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเครือ

     “  ตำบลเชียงเครือน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง "

           พันธกิจ

                         1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน

                         2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

                         3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร

                         4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประชาชน

                         5. ส่งเสริมด้านโครงการสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการของประชาชน

                         6. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ


 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ
109 หมู่ 14 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทร : 0 4275 4021

ติดต่อหน่วยงานภายใน

0  4275  4021-ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล
0  4275  4021-ต่อ 22 กองคลัง
0  4275  4021-ต่อ 32 กองช่าง
0  4275  4021-ต่อ 42 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0  4275  4021-ต่อ 52 กองการศึกษา
0  4275  4021- กองสวัสดิการสังคม
0  4275  4021- กองส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชียงเครือ